วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

pop

ประวัติเด็กสาย

ชื่อ นางสาวสุพรรวสา รักษาราษฎร์

ชื่อเล่น ป๊อบ

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 1

โรงเรียนสายธรรมจันทร์